ออกแบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์

Warning: mssql_connect() [function.mssql-connect]: Unable to connect to server:

by admin on ธ.ค..19, 2010, under Web Design

เมื่อเราต้องติดต่อกับ ms sql server ด้วย PHP ความมันส์ก็บังเกิดขึ้น

ผมเลือกใช้ adodb เป็นเครื่องมือในการติดต่อฐานข้อมูลเพราะมันรองรับฐานข้อมูลเยอะมาก ดูได้ที่นี่ http://adodb.sourceforge.net/
เมื่อเลือกเครื่องมือได้แล้วก็เริ่มกันเลย

ด่านแรกที่ต้องทำคือติดต่อกับ ms sql server ให้ได้ก่อน

เมื่อลอง code แบบ basic ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อ database ได้และยังไม่มี response ใดๆ

include(“lib/adodb5/adodb.inc.php”);

$databasetype = “mssql”;

$db = NewADOConnection($databasetype);

$db->Connect(“(local)\SQLEXPRESS”, “sa”, “123456″, “mydata”);

$result = $db->Execute(“SELECT * FROM mytable”);

if ($result === false) die(“failed”);

while (!$result->EOF) {

for ($i=0, $max=$result->FieldCount(); $i < $max; $i++)

echo $result->fields[$i].’ ‘;

echo “<br>”;

$result->MoveNext();

echo “<br>”;

}

เลยลอง code โดยใช้ php ms sql โดยตรง

$link = mssql_connect($server, ‘sa’, ‘azsxdc’);

if (!$link) {

die(‘Something went wrong while connecting to MSSQL’);

}else{

echo “ok”;

}

เจอ Error ตัวนี้

Warning: mssql_connect() [function.mssql-connect]: Unable to connect to server:

งมอยู่นานแก้โดย จนไปเจอ blog ของคุณ razasayed ต้องขอบคุณมากเลย วิธีแก้ตามนี้

The 8 steps that i followed to resolve this error are as follows :

1.) Downloaded ntwdblib.dll (version : 2000.80.194.0) fromWebzila.com

2.) Copied this dll file to apache\bin

3.) Restarted the apache service by going to Control Panel->Administrative Tools->Services.

4.) Went to “SQL Server Configuration Manager”.

5.) Under “SQL Server Network Configuration” clicked on “Protocols for SQLExpress”.

6.) On the right hand side,right clicked on “Named Pipes” and clicked on Enable

7.) Also, right clicked on TCP/IP and clicked on enable

8.) Restarted the SQL Server Express service. You can do that from the control panel or by issuing the following two commands at the command line :

net stop mssql$sqlexpress

net start mssql$sqlexpress

http://razasayed.wordpress.com/2008/03/09/connecting-to-sql-server-2005-express-using-php/

กำหนดการเข้าถึงแบบไหนถึงใช้ได้

$server = ‘(local)’; << ใช่ไม่ได้
$server = ’192.168.1.2\SQLEXPRESS’; << ใช่ไม่ได้
$server = ‘BIZ01\SQLEXPRESS’; << ใช่ได้
$server = ‘BIZ01\SQLExpress’;  << ใช่ได้
$server = ‘.\SQLEXPRESS’;  << ใช่ได้

Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...